Schoolraad

De schoolraad (SR) fungeert als klankbord en overlegorgaan voor de directie van de school. In de SR gaat de directie het gesprek aan met ouders over onderwerpen als onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing.

De SR kan adviseren bij sollicitatiegesprekken van personeel op de school, helpen bij de totstandkoming van de schoolgids en de jaarplannen en adviseren bij zaken die de identiteit van de school betreffen (zoals de invulling van het protestants-christelijk onderwijs op de school).

Externe belanghebbenden kunnen – op uitnodiging – meedoen aan dit overleg. Denk aan inspraak van de omwonenden van de school, de lokale bibliotheek, het jeugdwelzijnswerk, de lokale kerk, cultureel werk, een woonzorgcentrum in de omgeving of de lokale winkeliersvereniging.

De vormgeving en de taken van de SR kunnen verschillen per school binnen de SPCO. In alle gevallen dient de directeur van de school medewerking te verlenen aan het inrichten van dit ouderplatform.

Samenstelling schooljaar 2019-2020

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de SR:

Emile van den Oever

Fred Treur

Michael Veenbrink