Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om te adviseren, als gesprekspartner en om waar nodig mee te beslissen over wat er in de school gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. U kunt hierbij denken aan schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en aan het onderwijs zelf. Ook heeft de MR aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel, allebei punten waarover de MR volop meepraat.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolreglement en de organisatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

Samenstelling schooljaar 2019-2020

De MR bestaat uit ouders én personeelsleden. Zo kan iedereen die met de school te maken heeft invloed uitoefenen, en daarom moet de drempel ook zo laag mogelijk zijn.

In de MR mogen maximaal 3 en minimaal 2 ouders en personeelsleden zitting nemen. Zij worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

MR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders en teamleden in de MR:

Namens het team: Caecil Luhulima, Tabitha Werrie en Anandi Ramakers

Namens de ouders: Sylvia Bloemendaal, Ilonka Nobel en Ferry Jacobs